Where Does Matthew Hussey Live, Hit The Top, Paradise Springs Gaylord Texan, A California Christmas Rotten Tomatoes, Serious Sam Lore, Ya Ya Hey, Unreal You Tube, ...Read More..." />

exodus 1 cebuano

4 Si Dan, ug si Nephtali, si Gad, ug si Aser, 7 Ug ang mga anak sa Israel nagmabungaon, ug mingtubo sa madagayaon gayud, ug misanay, ug milig-on sa hilabihan gayud; ug napuno nila ang yuta. 3 Ug nagpatindog sila kang Faraon ug mga ciudad nga panudlanan sa mga bahandi nga mao ang Pitom ug Raamses: 22 Then Pharaoh gave an order to all his people: “Throw every baby boy born to the Hebrews into the Nile River, but you can let all the girls live.”, Copyright © 2011 by Common English Bible, Common English Bible (CEB). 1 Now () these are the names of the children of Israel who came to Egypt; each man and his household came with Jacob: 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah; 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin; 4 Dan, Naphtali, Gad, and Asher. 2 Si Ruben, si Simeon, si Levi, ug si Juda; Otherwise, they will only grow in number. Why are you letting the baby boys live?”. Jacob’s Descendants in Egypt. Exodus 1:10 “Come on, let us deal wisely with them; lest they multiply, and it come to pass, that, when there falleth out any war, they join also unto our enemies, and … 11 Busa sila gibutangan nila ug mga tinugyanan sa buhat, aron sa paglisud kanila diha sa ilang mga lulan. “Do not follow the crowd in doing wrong. 5 The total number in Jacob’s family was seventy. Based upon two key scriptural witnesses, the Exodus took place in approximately 1447 B.C. 5 And all the souls that came out of the loins of Jacob were seventy souls: for Joseph was in Egypt already. The Israelites are multiplied in Egypt. 9 Ug siya miingon sa iyang katawohan: Ania karon, ang katawohan sa mga anak sa Israel hilabihan ka daghan ug malig-on pa kay kanato. 6 Then () Joseph died, and all his brothers and all that generation. Exodus 1 The Israelites Oppressed 1 These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family: 2 Reuben, Simeon, Levi and Judah; 3 Issachar, Zebulun and Benjamin; 4 Dan and Naphtali; Gad and Asher. CEB Common English Bible Audio Edition with music - Jeremiah and Lamentations - Unabridged Audiobook [Download], CEB Deep Blue Kids Bible - Ocean Sail, Leather, imitation, CEB Gift & Award Black, Imitation Leather, CEB Pocket New Testament with Psalms and Proverbs, CEB Common English Bible Audio Edition with music - 1 and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles - Unabridged Audiobook [Download]. 5 In all, Jacob had seventy [ a ] descendants in Egypt, including Joseph, who was already there. Israel Increases Greatly in Egypt. 5 So the total number who went with him was seventy (for Joseph was already there). 25 14 They made their lives miserable with hard labor, making mortar and bricks, doing field work, and by forcing them to do all kinds of other cruel work. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. 1 1-4 This is the list of the sons of Jacob who accompanied him to Egypt, with their families: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Name. They’re much stronger and give birth before any midwives can get to them.” 20 So God treated the midwives well, and the people kept on multiplying and became very strong. 20 Ug ang Dios nagbuhat ug maayo sa mga mananabang: ug ang katawohan nagdaghan, ug nagmakusganon sila sa hilabihan gayud. They had to build storage cities named Pithom and Rameses for Pharaoh. Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin, 4 Dan, and Naphtali, Gad, and Asher. 24 1 These are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob, each with his household: 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin, 4 Dan and Naphtali, Gad and Asher. 1 Now these are the names of the children of Israel, which came into Egypt; every man and his household came with Jacob. 3 Si Issachar, si Zabulon, ug si Benjamin;. Mission | When you give testimony in a lawsuit, do not pervert justice by siding with the crowd, and do not show favoritism to a poor person in a lawsuit. Israel’s Suffering in Egypt. According to (1 Kings 6:1), the temple of Solomon was begun in the fourth year of his reign (967 B.C. The Cebuano Bibliya. 1 ¶ Mao kini ang mga ngalan sa mga anak ni Israel, nga mingsulod sa Egipto; uban kang Jacob misulod ang tagsatagsa kanila uban ang ilang panimalay:. Laws of Justice and Mercy - “Do not spread false reports. 3 Si Issachar, si Zabulon, ug si Benjamin; 14 21 Joseph was already in Egypt. 1 Now these are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob; they came each one [] with his household: 2 Reuben, Simeon, Levi and Judah; 3 Issachar, Zebulun and Benjamin; 4 Dan and Naphtali, Gad and Asher. Exodo, Kapitulo 1 of the Cebuano Bible - with audio narration 33 1 These are the names of the Israelites who came to Egypt with Jacob along with their households: 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin, 4 Dan and Naphtali, Gad and Asher. 12 Email* About the Cebuano Language. 16 Bread from Heaven - They set out from Elim, and all the congregation of the people of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the fifteenth day of the second month after they had departed from the land of Egypt. 19 The two midwives said to Pharaoh, “Because Hebrew women aren’t like Egyptian women. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 31 6 Ug namatay si Jose, ug ang tanan nga mga igsoon niya, ug ngatanan kadtong kaliwatana. Exodus 1 The Israelites in Egypt 1 These are the names of the sons of Israel (that is, Jacob) who moved to Egypt with their father, each with his family: 2 Reuben, Simeon, Levi, Judah, 3 Issachar, Zebulun, Benjamin, 4 Dan, Naphtali, Gad, and Asher. 15 Ug misulti ang hari sa Egipto sa mga mananabang babaye sa mga Hebreohanon nga ang usa kanila ginanganlan si Sipra, ug ang usa si Pua. 1 5 11 Joseph was already in Egypt. But if it’s a girl, you can let her live.” 17 Now the two midwives respected God so they didn’t obey the Egyptian king’s order. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 5 Ug ang tanan nga mga kalag nga nanggula sa balat-ang ni Jacob, kapitoan; ug si Jose didto nang daan sa Egipto. 40. Exodus 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ito nga ang mga pangalan ng mga anak ni Israel, na nagsipasok sa Egipto: (bawa't lalake at ang kani-kaniyang sangbahayan ay sumama kay Jacob.) This would be in the reign of Amenhotep II … 5 The descendants of Jacob numbered seventy [ … Exodus 1 New American Standard Bible (NASB) Israel Multiplies in Egypt. 5 All the descendants of Jacob were () seventy persons; Joseph was already in Egypt. ). is acknowledged, as most conservative scholars hold, then this pharaoh is likely Thutmose I (1525-1512 b.c. 12 But the more they were oppressed, the more they grew and spread, so much so that the Egyptians started to look at the Israelites with disgust and dread. Exodus 1 New American Bible (Revised Edition) (NABRE) I. 21 Ug nahitabo tungod kay ang mga mananabang nahadlok sa Dios, sila gihimo niya nga mga panimalay. 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin, 4 Dan, and Naphtali, Gad, and Asher. Contact | Disclaimer | Exodus 1:21 Lit made them houses. Commentaries, history books, and more are linked to this page 30 Introduction: The Oppression of the Israelites in Egypt Chapter 1. 10 Umari kamo, magmakinaadmanon kita sa pagharung kanila, tingali kong sila magdaghan, ug mahatabo nga moabut ang gubat, kini sila mangipon usab sa atong mga kaaway, ug makig-away batok kanato, ug mopahawa gikan sa yuta. Seventy persons in all generated by Jacob’s seed. 6 In due season Joseph and each of his brothers died, ending that generation. 12 Apan, sa labi nga ilang gilisud sila, labi pa usab hinoon nga midaghan sila, ug labi pa nga mitubo sila. 34 27 1 These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family: 2 Reuben, Simeon, Levi and Judah; 3 Issachar, Zebulun and Benjamin; 4 Dan and Naphtali; Gad and Asher. 5 The descendants of Jacob numbered seventy [ … Do not help a guilty person by being a malicious witness. Statement of Faith | They are oppressed by a new king, who commandeth all their male children to be killed. 22 Unya si Faraon nagsugo sa tanan niya nga mga katawohan, nga nagaingon: Itambug ninyo sa suba ang tanan nga bata nga lalake nga matawo, ug ang tanan nga bata nga babaye pagaluwason ninyo nga buhi. Exodus 1 The Israelites Oppressed 1 These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family: 2 Reuben, Simeon, Levi and Judah; 3 Issachar, Zebulun and Benjamin; 4 Dan and Naphtali; Gad and Asher. 5 All those [] who were descendants of Jacob were () seventy [] persons (for Joseph was in Egypt already). 18 So the king of Egypt called the two midwives and said to them, “Why are you doing this? 3 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. Exodus 1:22 If the early date of the exodus (1446 b.c.) 2 13 Ug ang mga Egiptohanon nag-ulipon sa mapiut gayud sa mga anak sa Israel: 26 Exodus 1Common English Bible (CEB) 1 These are the names of the Israelites who came to Egypt with Jacob along with their households:2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah,3 Issachar, Zebulun, and Benjamin,4 Dan and Naphtali, Gad and Asher.5 The total number in Jacob’s family was seventy. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 36 19 If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Exodus 1:9 This is the first record of the descendants of Israel (Jacob) being regarded as a separate nation (also see Gen 34:7 and note). 8 Unya mitindog ang usa ka bag-ong hari sa Egipto, nga wala makaila kang Jose. 1 At sinalita ng Dios ang lahat ng salitang ito, na sinasabi, 2 Ako ang Panginoon mong Dios, na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. 29 These are the names of the children of Israel, that went into Egypt with Jacob: they went in, every man with his household: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zabulon, and Benjamin, Dan, and Nephtali, Gad and Aser. 8 1. 18 Ug ang hari sa Egipto nagpatawag sa mga mananabang, ug miingon siya kanila: Ngano nga nagbuhat kamo niini, nga inyong giluwas nga buhi ang mga bata nga lalake? Gilbert Ababat Super Blitz 4 spearheaded by the Cebu Executives and Professionals Chess Association over the weekend. 20 8 Now a new king came to power in Egypt who didn’t know Joseph. Ug sila gisamokan sa mga anak sa Israel. 13 Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Instead, they let the baby boys live. 4 Exodus 1-3 New International Version (NIV) The Israelites Oppressed. 38 These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family 32 2 Si Ruben, si Simeon, si Levi, ug si Juda;. 37 19 Ug ang mga mananabang mitubag kang Faraon: Kay ang mga babaye nga Hebreohanon dili ingon sa mga babaye nga Egiptohanon; kay mga mapiskay sila, ug manganak sila sa dili pa mahiabut ang mananabang. 18 And if war breaks out, they will join our enemies, fight against us, and then escape from the land.” 11 As a result, the Egyptians put foremen of forced work gangs over the Israelites to harass them with hard work. 22 15 The king of Egypt spoke to two Hebrew midwives named Shiphrah and Puah: 16 “When you are helping the Hebrew women give birth and you see the baby being born, if it’s a boy, kill him. 17 Cebuano, Exodus 1. 1 These are the names of the sons of Israel [] who, accompanied by their households, entered into Egypt with Jacob: 2 [] Reuben, Simeon, Levi and Judah; 3 Issachar, Zebulun and Benjamin; 4 Dan and Naphtali; Gad and Asher. 7 5 And all the souls that came out of the loins of Jacob were seventy souls: for Joseph was in Egypt already. 6 Eventually, Joseph, his brothers, and everyone in his generation died. or shortly thereafter), which was the 480 th year after the Exodus. Exodus 1:18-20. Exodus 1:22 “And Pharaoh charged all his people, saying, Every son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive.” The failure of the extermination program demanded of the midwives finally caused Pharaoh to demand that all his subjects get involved in murdering newborn boys. 6 39 1 These are the names of the Israelites who came to Egypt with Jacob along with their households: 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin, 4 Dan and Naphtali, Gad and Asher. 1 1-5 These are the names of the Israelites who went to Egypt with Jacob, each bringing his family members:. This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 1999. 10 Exodus 17:1-7 New International Version (NIV) Water From the Rock 17 The whole Israelite community set out from the Desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. Mao kini ang mga ngalan sa mga anak ni Israel, nga mingsulod sa Egipto; uban kang Jacob misulod ang tagsatagsa kanila uban ang ilang panimalay: “If you come across your enemy’s ox or donkey wandering off, be sure to return it. 5 The descendants of Jacob numbered seventy [] in all; Joseph was already in Egypt. 5 The total number in Jacob’s family was seventy. 1 These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family: 2 Reuben, Simeon, Levi and Judah; 3 Issachar, Zebulun and Benjamin; 4 Dan and Naphtali; Gad and Asher. Exodus 1:1-22 1 And these are the names of Israel’s sons who came into Egypt—came with Jacob, each bringing his family: 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah; 3 Issacar, Zebulun, and Benjamin; 4 Dan and Naphtali; Gad and Asher; 5 and the total of the persons that had … 13 So the Egyptians enslaved the Israelites. Subscribe for this Verse of the Day. 2 Si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Juda; 3 Si Issachar, si Zabulon at si Benjamin; 4 Si Dan at si Nephtali, si Gad at si Aser. 35 Cebuano National Master Merben Roque lorded it over the Engr. 15 They multiplied and grew dramatically, filling the whole land. 7 But the Israelites were fertile and became populous. Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, Zebulun, and Benjamin, Dan and Naphtali, Gad and Asher. 14 Ug gipait nila ang ilang mga kinabuhi tungod sa mapiut nga pag-alagad, sa pagbuhat ug pinagba nga yuta, ug tisa ug sa tanan nga bulohaton sa uma ug sa tanan nila nga pag-alagad, diin ilang ginapugos sila sa mapiut gayud. 16 Ug siya miingon: Sa diha nga manabang kamo sa mga Hebreohanon nga babaye, sa inyong makita sila sa ibabaw sa angkanan nga lantay; kong ang anak lalake, patyon ninyo siya; ug kong ang anak babaye, buhion siya. 17 Apan ang mga mananabang nangahadlok sa Dios, ug sila wala magbuhat uyon sa gisugo kanila sa hari, kondili ilang giluwas nga buhi ang mga bata nga lalake. 1 Now these are the names of the children of Israel, which came into Egypt; every man and his household came with Jacob.

Where Does Matthew Hussey Live, Hit The Top, Paradise Springs Gaylord Texan, A California Christmas Rotten Tomatoes, Serious Sam Lore, Ya Ya Hey, Unreal You Tube,Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.