Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. • Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … Sinabi ko na ito sa inyo bago pa ito mangyari. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. 19 In a little while the world will not see me anymore, but you will see me. Other Items are Available At These Sites. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? 13 Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Dios. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? What does the Old Testament say about homosexuality? 14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Kung iniibig ninyo ako ay magagalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. kilala na rin ninyo ang aking Ama. Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? 14 Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. 6 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 1 Votes, John 14:6 Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Dahil ako ay nabubuhay, kayo naman ay mabubuhay rin. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. What does it mean ask to in His name (Jesus)? Did Jesus think of himself as less than God? John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. 19 Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? 25 John 13:14, ESV: "If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." 13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. 1 Votes. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? • 9 Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? 13 It was just before the Passover Festival. If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” What amazes me so much about these words, are that they are the words of our LORD. 11 John 14:13. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … . Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. You believe in God []; believe also in me. Simula ngayon ay hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Higit na dakilang mga gawa kaysa mga ito ang gagawin niya. 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. 14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 30 12 . Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. What commandments are Jesus referring to in John 14:15? 24 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? I can have that new car I've always wanted. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. The Death of John the Baptist Matthew 14. What would be some hints for memorizing Scripture? Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 7 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Jesus Comforts His Disciples. 26 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. What is the meaning of "many rooms" in John 14:2? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. Ipapa-alaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. 15-17. 13 And whatsoever ye shall ask in my name Whether it be for assistance in preaching of the Gospel; or for the performance of miraculous operations in confirmation of it; or for success to attend it; or for any blessings whatsoever, whether for themselves or others: To Get the Full List of Definitions: • Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 17 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. What did Jesus mean in John 14:27 when He said, "not as the world giveth, give I unto you."? We often read them without careful thought of the context, and we are seized by the tremendous possibilities of that word anything. 18 Sa araw na iyon ay malalaman ninyo na ako ay nasa Ama. Kami ay pupunta sa kaniya at mananahan na kasama niya. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. 31 Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. These verses are an amazing Promise! John 14:14 - Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni mangamba. 29 What does "I am the way the truth and the life" mean? Hindi ko kayo iiwanang mga ulila, ako ay babalik. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa akin. Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." How can peace be accomplished without Jesus? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Tunay na wala siyang bahagi sa akin. Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. Ang salita na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. What did Jesus mean by saying He is going "to prepare a place" for us in Jn 14:3? I will come back to you. 21 Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. 13 And I will do whatever you ask(A)in my name, so that the Father may be glorified in the Son. 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. 16 Find Tagalog Sermons and Illustrations. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Isaiah 9:6. 14 Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. JN 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; John 14:6 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 … Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? 3 Votes, John 14:15 ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. 23 (John 14:16, 26). Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. John 13-14 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. Kung hindi, sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa. Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Ang dahilan ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. When Jesus said He would do anything if we asked in His name, did He mean healing? Hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. 1 What time of the year was Christ’s birth? Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. JN 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa akin. John 4:13-14 New International Version (NIV). John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. 3 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: How do I know that Christianity is the true religion? Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Because I live, you will live, too. 27 Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, ganoon ang ginagawa ko. 10 Kayo naman ay sumasa akin at ako ay sumasa inyo. 21 He who knows my commands and obeys them is the one who loves me. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 22 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright Watch Queue Queue ask in my name--as Mediator. I Am the Way, and the Truth, and the Life. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. 13, 14. whatsoever ye . Sinabi sa kaniya ni Judas na hindi taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? JN 14:15 If ye love me, keep my commandments. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. 14 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Tumindig kayo at tayo ay aalis na. This video is unavailable. Sign Up or Login. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. 13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama. Sinabi ni Felipe sa kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na sa amin. 18 “I will not leave you all alone like orphans. 6 Sumagot # Bar. If ye love me, keep my commandments. John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Kung ako ay kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. 0 Votes, John 14:1 - 4 Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. ... Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” 14 “Do not let your hearts be troubled. Let’s read John 14:13-14, “And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili. 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. 15 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. John 14:14. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. 28 Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. Sumasampalataya ka na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, hindi ba? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? John 14:13-14. 2 Siya ay iibigin ng aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. And shallow Christians leap up and say, What a promise! • Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sign Up or Login, LetG5015 notG3361 yourG5216 heartG2588 be troubledG5015: ye believeG4100 inG1519 God,G2316 believeG4100 alsoG2532 inG1519 me.G1691, To Get the full list of Strongs: 20 On that day you will know that I am in my Father. Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? Sampalatayanan mo ako na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa Akin. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. 15 Anuman ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am • Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 8 Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 5 You will know that you are in me and I am in you. John 14:8 King James Version (KJV). At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 3 Votes, John 14:6 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Essay On Cow, Leather Repair Cream Amazon, Entrepreneurs Affect The Economic Decisions A Country Makes By, Cream Sauce For Flounder, Rustoleum Safety Green Gallon, Usha Stand Fan Farrata, Fiber Optic Lighting Diy, Tash Sultana Cigarettes Tab, Sephora Must Haves 2020, Boy In Luv Lyrics Korean Pronunciation, Schaum's Outlines Vector Analysis Solutions, ...Read More..." />

john 14 13 tagalog

Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. 4 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Should a church use the Ennegram personality test as an outreach tool? 13: Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng katawan, ni sa kalooban ng tao. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. 20 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. Watch Queue Queue. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 13 Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. What does it mean that Jesus shows Himself to those who love Him? What did Jesus mean when He said "I am the way and the truth and the life"? 15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. What does the Bible say about hate crimes? How can we know that God hears us when we pray? Do you think John 14:1-4 truly refers to heaven/a physical place or refers to intimacy with God? At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. John 14:13 - At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Huwag mabalisa ang inyong mga puso. 2 Votes, John 14:14 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 ... 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. • Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … Sinabi ko na ito sa inyo bago pa ito mangyari. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. 19 In a little while the world will not see me anymore, but you will see me. Other Items are Available At These Sites. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? 13 Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Dios. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? What does the Old Testament say about homosexuality? 14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Kung iniibig ninyo ako ay magagalak kayo sa sinabi kong ako ay pupunta sa Ama. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. kilala na rin ninyo ang aking Ama. Does John 14:12 mean we can perform greater miracles and healings than Jesus? 14 Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. 6 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 1 Votes, John 14:6 Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 ... 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Dahil ako ay nabubuhay, kayo naman ay mabubuhay rin. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.” Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. What does it mean ask to in His name (Jesus)? Did Jesus think of himself as less than God? John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. 19 Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? 25 John 13:14, ESV: "If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet." 13 Lumapit si Jesus, at dinampot ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. 1 Votes. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? • 9 Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? 13 It was just before the Passover Festival. If ye shall ask any thing in my name, I will do it.” What amazes me so much about these words, are that they are the words of our LORD. 11 John 14:13. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … . Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. You believe in God []; believe also in me. Simula ngayon ay hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Higit na dakilang mga gawa kaysa mga ito ang gagawin niya. 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. 14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 30 12 . Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. What commandments are Jesus referring to in John 14:15? 24 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Why did Jesus call the Holy Spirit the "Advocate/Comforter/Counselor"? I can have that new car I've always wanted. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. The Death of John the Baptist Matthew 14. What would be some hints for memorizing Scripture? Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 7 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Jesus Comforts His Disciples. 26 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. What is the meaning of "many rooms" in John 14:2? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. Ipapa-alaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. 15-17. 13 And whatsoever ye shall ask in my name Whether it be for assistance in preaching of the Gospel; or for the performance of miraculous operations in confirmation of it; or for success to attend it; or for any blessings whatsoever, whether for themselves or others: To Get the Full List of Definitions: • Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 17 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. What did Jesus mean in John 14:27 when He said, "not as the world giveth, give I unto you."? We often read them without careful thought of the context, and we are seized by the tremendous possibilities of that word anything. 18 Sa araw na iyon ay malalaman ninyo na ako ay nasa Ama. Kami ay pupunta sa kaniya at mananahan na kasama niya. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. 31 Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. These verses are an amazing Promise! John 14:14 - Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni mangamba. 29 What does "I am the way the truth and the life" mean? Hindi ko kayo iiwanang mga ulila, ako ay babalik. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ngunit nakikita ninyo ako. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa akin. Ang Ama na nananahan sa akin, siya ang gumagawa ng mga gawain. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. John 13:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 13:14, NIV: "Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." How can peace be accomplished without Jesus? Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Tunay na wala siyang bahagi sa akin. Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. Ang salita na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. What did Jesus mean by saying He is going "to prepare a place" for us in Jn 14:3? I will come back to you. 21 Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. 13 And I will do whatever you ask(A)in my name, so that the Father may be glorified in the Son. 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. 16 Find Tagalog Sermons and Illustrations. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Isaiah 9:6. 14 Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. JN 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; John 14:6 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 … Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. Sinabi ni Jesus sa kaniya: Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? 3 Votes, John 14:15 ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. 23 (John 14:16, 26). Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. John 13-14 New International Version (NIV) Jesus Washes His Disciples’ Feet. Kung hindi, sumampalataya ka sa akin dahil sa mga gawa. Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Ang dahilan ay ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. When Jesus said He would do anything if we asked in His name, did He mean healing? Hindi siya matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. 1 What time of the year was Christ’s birth? Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. JN 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa akin. John 4:13-14 New International Version (NIV). John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. 3 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: How do I know that Christianity is the true religion? Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Juan 15:13 RTPV05 Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Because I live, you will live, too. 27 Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, ganoon ang ginagawa ko. 10 Kayo naman ay sumasa akin at ako ay sumasa inyo. 21 He who knows my commands and obeys them is the one who loves me. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 22 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 3:13-14. si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright Watch Queue Queue ask in my name--as Mediator. I Am the Way, and the Truth, and the Life. Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. 13, 14. whatsoever ye . Sinabi sa kaniya ni Judas na hindi taga-Keriot: Pangi-noon, papaanong ipahahayag mo ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanlibutan? JN 14:15 If ye love me, keep my commandments. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. 14 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Tumindig kayo at tayo ay aalis na. This video is unavailable. Sign Up or Login. Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Narinig ninyo ang sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at muling magbabalik sa inyo. 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. 13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama. Sinabi ni Felipe sa kaniya: Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyon ay sapat na sa amin. 18 “I will not leave you all alone like orphans. 6 Sumagot # Bar. If ye love me, keep my commandments. John 15:13 - Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Kung ako ay kilala na ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. 0 Votes, John 14:1 - 4 Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. ... Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.” 14 “Do not let your hearts be troubled. Let’s read John 14:13-14, “And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili. 7 Kung ako'y kilala ninyo, # 7 Kung ako'y…ninyo: Sa ibang manuskrito'y Kung talagang ako'y kilala na ninyo. 15 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. John 14:14. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. 28 Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ako. Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. Sumasampalataya ka na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin, hindi ba? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? John 14:13-14. 2 Siya ay iibigin ng aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at nakita na ninyo siya. And shallow Christians leap up and say, What a promise! • Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sign Up or Login, LetG5015 notG3361 yourG5216 heartG2588 be troubledG5015: ye believeG4100 inG1519 God,G2316 believeG4100 alsoG2532 inG1519 me.G1691, To Get the full list of Strongs: 20 On that day you will know that I am in my Father. Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? Sampalatayanan mo ako na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa Akin. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. 15 Anuman ang hihilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am • Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 8 Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 5 You will know that you are in me and I am in you. John 14:8 King James Version (KJV). At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 3 Votes, John 14:6 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan.

Essay On Cow, Leather Repair Cream Amazon, Entrepreneurs Affect The Economic Decisions A Country Makes By, Cream Sauce For Flounder, Rustoleum Safety Green Gallon, Usha Stand Fan Farrata, Fiber Optic Lighting Diy, Tash Sultana Cigarettes Tab, Sephora Must Haves 2020, Boy In Luv Lyrics Korean Pronunciation, Schaum's Outlines Vector Analysis Solutions,Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.