Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… What does Hebrews 10:23 mean? Young's Literal Translation. Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. Does Hebrews 10:26 mean that a believer can lose salvation? The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Tagalog Bible: Hebrews. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Since Jesus is our high priest, Hebrews 4:14 “Therefore, since… Hebrews . Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? 29Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? 0 Votes. The immediate context is set in verses 24-25, as follows: 35Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. So in the Lord's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26), the body and blood are separately represented. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Home; About; Interior Design; How to; Crafts; Site We Love . Mga Hebreo 10. 11 And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins: 24At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; Hebrews 10:1-39—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. 0 Votes, Hebrews 10:5 Sapagka't di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. 1 Ang Kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 2Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? hebrews 12:1 tagalog. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Rather, it is God’s instructions to Israel in regards to staying doctrinally pure and being spiritually ready for the Messiah (the Lord Jesus) to come back and establish His earthly kingdom! Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? Christ’s Sacrifice Once for All. 16 What time of the year was Christ’s birth? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 39Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. 9 Then he said, “Here I am, I have come to do your will.” He sets aside the first to establish the second. Hebrews 10 English Standard Version (ESV) Christ's Sacrifice Once for All. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. 3 Votes, Hebrews 10:26 - 31 All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. What would be some hints for memorizing Scripture? 13Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. 19Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Hebrews 10 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) One Sacrifice of Christ Is Sufficient. 37 3 Votes, Hebrews 10:26 At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 18 Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. 5 Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. 34Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. Listen now to Day 156: hebrews 10 from ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start on Chartable. I'm Enthusiastic. Strong Faith. 14Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. Curated Podcasts Recommended by media. If the enemies of Jesus from Psalm 110:1 are now under his feet, as stated in Ephesians 1:22, then why does Paul imply that Jesus is waiting for His enemies be made a footstool for His feet? Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. The New Covenant Hebrews 8. 21At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Hebrews 10 [[[[[HEB 10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. 5Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. To Get the Full List of Definitions: Hebrews 10:25 Context. Hebrews 10:23 The Full Assurance of Faith. 9 Votes, Hebrews 10:12 - 13 33Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. 8Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan), If we sin willfully and harden our hearts after being saved does this mean we won't go to Heaven? 28 Hebrews 10:23 English Standard Version (ESV). • At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. 3 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 33 16Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; 17At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 18At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Isaiah 9:6. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; 20 15At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. In other words, if you never learned that killing was wrong, is it still a sin to do so? Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Hebrews 10:25. τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν , the assembling of ourselves together ) The modern Greek version interprets ἐπισυναγωγὴν , συχνοσὑναξιν ; but the apostle alludes to the Jewish synagogue, while the preposition, ἐπὶ , somewhat changes the signification of the word. So I was rescued from the lion’s mouth. Heroes Of The Faith Video Devotionals . [⇑ See verse text ⇑] The book of Hebrews was originally written to Jewish Christians who were experiencing persecution. Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; Popular In Heaven, Famous In Hell. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Tagalog, Hebrews 10. Explorer Find similar podcasts. Hebrews 10:8-14 New International Version (NIV). At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? Mga Hebreo { m-p } book of the Bible. 22 Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggaw | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible App Ngayon. Hebrews 10:1-39—Navigate by chapter and verse in the American Standard Version of the Bible. Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan), • 38 It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Hebrews 10:25. 0 Votes, Hebrews 10:26 Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. ... Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Where Do You Place Your Trust? 37Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. For this … Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. Mga Hebreo 10:23-25 Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. 14 Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taun-taon. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. This video is unavailable. Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) how to take apart samsung blu ray player bd j5700. 19 Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. 4 Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; Hebrews 10:26 See historical chart positions, reviews, and more. Select a Bible book and chapter to read. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. 28Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon.. 2 Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: Hebrews 10:25 (WYC) not forsaking our gathering together, as it is the custom to some men, but comforting [them], and by so much the more, by how much ye see the day approaching. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Hebreo 9 Mga Hebreo 11 → 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na … Costco Galbani String Cheese Nutrition, Rooftop Restaurants In Houston, Sit Diagnostic Radiography Interview, Elopement Packages Breckenridge, Colorado, Serious Eats Pan Sauce Steak, Electron Spin Resonance Dating Range, Crompton Whirlwind Gale Hi Speed Pedestal Fan, Eden Glow Candles, Gdp Deflator Upsc, Dermalogica Skin Smoothing Cream Reviews, ...Read More..." />

hebrews 10 tagalog

Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. 32 Hebrews 13:7. 38Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Toggle navigation. Ready Set Go! The Biblical Illustrator. 11 At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. Hebrews 10. Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. What does the Bible say about hate crimes? Hebrews 10:25. Hebrews 10:23 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 10:23, NIV: "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful." Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. It's important to understand which group is being addressed in which passage. Hebrews 10:23, KJV: "Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)" Is a sin still a sin if you don’t know it’s a sin? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 23 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. To Get the full list of Strongs: Also, 1 Corinthians 15:25 1 Corinthians 15:28, agrees with Hebrews 10:12 Hebrews 10:13, taken as English Version, not joining, as ALFORD does, "for ever" with "sat down," for Jesus is to give up the mediatorial throne "when all things shall be subdued unto Him," and not to sit on it for ever. This is the Gospels of jesus. 35 8 7 Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Listen Later API Data Discover Real-Time Episodes being played now. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Hebrews 6 6 1 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, Active Faith: James And The Call To Works. 31Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. 34 12 11At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan). Commentary on Hebrews 10:11-18 (Read Hebrews 10:11-18) Under the new covenant, or gospel dispensation, full and final pardon is to be had. Instead, let us encourage one another all the more, since you see that the Day of the Lord is coming nearer. Hot Podcasts Popular shows today. Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. Mga Hebreo 10:22 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Hebreo 10:22 - Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本 … Hebrews 10 [[[[[HEB 10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. 23Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: 8 First he said, “Sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them” —though they were offered in accordance with the law. sapagka't ang mga … Hebrews 10:25 . Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. As believers had an open way to the presence of God, it became them to use this privilege. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Under the old, sacrifices must be often repeated, and after all, only pardon as to this world was to be obtained by them. Chapter Parallel. Seeing The Big Picture Of Your Purpose. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 10 Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. Hebrews 10:25 may be one of many Bible verses which illustrates how it is possible to interpret the Bible based upon a set of pre-suppositions - a practice which can keep us from correctly understanding (and teaching) the true meaning of a particular Scripture. Some authors [which?] 2 At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. 29 sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. • Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. 31 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) 6 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… What does Hebrews 10:23 mean? Young's Literal Translation. Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. Does Hebrews 10:26 mean that a believer can lose salvation? The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Tagalog Bible: Hebrews. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Since Jesus is our high priest, Hebrews 4:14 “Therefore, since… Hebrews . Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? 29Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? 0 Votes. The immediate context is set in verses 24-25, as follows: 35Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. So in the Lord's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26), the body and blood are separately represented. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Home; About; Interior Design; How to; Crafts; Site We Love . Mga Hebreo 10. 11 And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins: 24At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; Hebrews 10:1-39—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. 0 Votes, Hebrews 10:5 Sapagka't di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. 1 Ang Kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 2Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? hebrews 12:1 tagalog. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Rather, it is God’s instructions to Israel in regards to staying doctrinally pure and being spiritually ready for the Messiah (the Lord Jesus) to come back and establish His earthly kingdom! Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? Christ’s Sacrifice Once for All. 16 What time of the year was Christ’s birth? Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 39Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. 9 Then he said, “Here I am, I have come to do your will.” He sets aside the first to establish the second. Hebrews 10 English Standard Version (ESV) Christ's Sacrifice Once for All. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. 3 Votes, Hebrews 10:26 - 31 All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. What would be some hints for memorizing Scripture? 13Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. 19Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Hebrews 10 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) One Sacrifice of Christ Is Sufficient. 37 3 Votes, Hebrews 10:26 At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 18 Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. 5 Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. 34Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. Listen now to Day 156: hebrews 10 from ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start on Chartable. I'm Enthusiastic. Strong Faith. 14Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. Curated Podcasts Recommended by media. If the enemies of Jesus from Psalm 110:1 are now under his feet, as stated in Ephesians 1:22, then why does Paul imply that Jesus is waiting for His enemies be made a footstool for His feet? Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. The New Covenant Hebrews 8. 21At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Hebrews 10 [[[[[HEB 10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. 5Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. To Get the Full List of Definitions: Hebrews 10:25 Context. Hebrews 10:23 The Full Assurance of Faith. 9 Votes, Hebrews 10:12 - 13 33Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. 8Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan), If we sin willfully and harden our hearts after being saved does this mean we won't go to Heaven? 28 Hebrews 10:23 English Standard Version (ESV). • At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. 3 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 33 16Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; 17At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 18At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Isaiah 9:6. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; 20 15At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. In other words, if you never learned that killing was wrong, is it still a sin to do so? Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Hebrews 10:25. τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν , the assembling of ourselves together ) The modern Greek version interprets ἐπισυναγωγὴν , συχνοσὑναξιν ; but the apostle alludes to the Jewish synagogue, while the preposition, ἐπὶ , somewhat changes the signification of the word. So I was rescued from the lion’s mouth. Heroes Of The Faith Video Devotionals . [⇑ See verse text ⇑] The book of Hebrews was originally written to Jewish Christians who were experiencing persecution. Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; Popular In Heaven, Famous In Hell. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Tagalog, Hebrews 10. Explorer Find similar podcasts. Hebrews 10:8-14 New International Version (NIV). At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? Mga Hebreo { m-p } book of the Bible. 22 Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggaw | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible App Ngayon. Hebrews 10:1-39—Navigate by chapter and verse in the American Standard Version of the Bible. Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan), • 38 It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Hebrews 10:25. 0 Votes, Hebrews 10:26 Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. ... Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Where Do You Place Your Trust? 37Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. For this … Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. Mga Hebreo 10:23-25 Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. 14 Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taun-taon. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. This video is unavailable. Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) how to take apart samsung blu ray player bd j5700. 19 Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. 4 Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; Hebrews 10:26 See historical chart positions, reviews, and more. Select a Bible book and chapter to read. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. 28Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon.. 2 Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: Hebrews 10:25 (WYC) not forsaking our gathering together, as it is the custom to some men, but comforting [them], and by so much the more, by how much ye see the day approaching. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Hebreo 9 Mga Hebreo 11 → 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na …

Costco Galbani String Cheese Nutrition, Rooftop Restaurants In Houston, Sit Diagnostic Radiography Interview, Elopement Packages Breckenridge, Colorado, Serious Eats Pan Sauce Steak, Electron Spin Resonance Dating Range, Crompton Whirlwind Gale Hi Speed Pedestal Fan, Eden Glow Candles, Gdp Deflator Upsc, Dermalogica Skin Smoothing Cream Reviews,Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.